2009, ഏപ്രിൽ 7, ചൊവ്വാഴ്ച

വിപണി

ഇത് വെളിച്ചപ്പാടിന്‍റെ തിരിഉഴിച്ചില്‍ വഴിപാടല്ല,
സമ്പന്നരുടെ അന്നവിനോദം.